Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len"GDPR") je spoločnosť JADRA gold s.r.o., IČO 175 38 751, so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 (ďalej len "prevádzkovateľ").
 • Kontaktné údaje Správcu sú nasledovné

Správca: Jaromír Veselý

E-mail: goldinvest@jadragold.cz

Telefón: (+420) 723 222 200

 • Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na základe jedného či viacerých špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
 • Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.
 • Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a zmluvné údaje.

III. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

 • Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.
 • Účelom spracúvania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu ani jej plnenie zo strany prevádzkovateľa,
 • zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové aktivity.
 • Neexistuje žiadne automatické individuálne rozhodovanie prevádzkovateľa v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste udelili výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však 15 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 • Príjemcami osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodávke tovaru/služieb/realizácii platieb podľa zmluvy,
 • poskytovanie služieb spojených s prevádzkou e-shopu a iných služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • poskytovanie marketingových služieb.
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 • Prevádzkované služby, poskytovanie marketingových a podporných služieb
 • Google analytics - zaznamenáva súbory cookie a používanie webovej stránky
 • Google Adwords - zaznamenáva súbory cookie a používanie stránky
 • Google Shopping - žiadosť o preskúmanie, zaznamenáva e-mail, ak súhlasíte v procese objednávky
 • Heureka - zaznamenáva konverzie na nákup a e-mail pre službu "Overené zákazníkmi"
 • Zboží.cz - zaznamenáva konverzie nákupov a e-mail
 • Sklik - zaznamenáva súbory cookie, používanie stránky, konverzie nákupov

VI. Vaše práva

 • Podľa podmienok GDPR máte
 • Právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR.
 • Právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať vo svojom vlastnom zákazníckom účte.
 • Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečený/šifrovaný prístup na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelné aktualizácie systému, pravidelné zálohovanie systému.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online objednávkového formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a zároveň vám zašle novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.

close Nákupný košík