Všeobecné podmienky

Vážení zákazníci a záujemcovia o produkty e-shopu GoldReserve.cz,

v tomto texte sme pre Vás zhrnuli všetky dôležité právne informácie týkajúce sa nakupovania v našom e-shope. Ďakujeme, že ste si našli čas na ich prečítanie.

Ktoré časti by nemali uniknúť vašej pozornosti?

- Informácia o tom, kedy je medzi nami uzatvorená kúpna zmluva - je to až vtedy, keď potvrdíme prijatie vašej objednávky. Dovtedy môžete svoju objednávku zrušiť; po uzavretí zmluvy tak môžete urobiť len po dohode s nami alebo odstúpením od zmluvy, ak to zákon umožňuje (podrobnosti nájdete v článku II VOP).

- Možnosti platby za tovar - kedy a ako zaplatiť za objednaný tovar je uvedené v článku III. VOP.

- Dodacie podmienky - v článku IV. VOP nájdete obvyklú dodaciu lehotu a spôsob, akým zabezpečíme dodanie tovaru na vami určené miesto a ako postupovať, ak zásielka nedorazí v očakávanom stave.

- Podmienky odstúpenia od zmluvy - spotrebiteľ má zákonné právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. V niektorých prípadoch je však táto možnosť vylúčená alebo obmedzená. Ako je to v tomto prípade, sa dozviete v našom e-shope v článku V. VOP

- Reklamačný poriadok - Ak by nastala situácia, na základe ktorej by ste potrebovali tovar reklamovať, v článku VI. VOP nájdete podrobný popis, ako postupovať.

Pre lepšiu orientáciu prikladáme podrobný OBSAH:

I. DÔLEŽITÉ POJMY, INŠTITÚCIE A OSOBY

II. OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

III. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

IV. DODACIE PODMIENKY

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

VI. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA, REKLAMAČNÝ PORIADOK

VII. VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ, RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

VIII. ZÁVER

I. Dôležité pojmy, inštitúty a osoby

1. Elektronický obchod:

Je to internetový obchod na webovom rozhraní www.gold-invest.cz

2. Predajca: Predajca, ktorý sa zaoberá predajom tovaru v e-shope:

je spoločnosť s.r.o., ktorá predáva tovar ponúkaný v e-shope. Predávajúci je: Predávajúci, ktorý sa zaoberá predajom tovaru v e-shope:

JADRA gold s.r.o.

Jaromír Veselý

ID: 17538751

DIC: CZ17538751

Sídlo spoločnosti: JADRA, a.s: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Adresa pre doručovanie: Květná 2, 696 01 Rohatec

E-mail: goldinvest@jadragold.cz

Telefón: +420 723 222 200

Na uvedenej e-mailovej adrese sme vám k dispozícii pre pravidelnú komunikáciu a pre prípadné reklamácie a sťažnosti.

Predajný priestor spoločnosti Investment Metals sa nachádza: Květná 2, 696 01 Rohatec Po až Pi - od 9.00 do 16.00 hod.

Na komunikáciu s E-shopom môžete využiť aj telefónne číslo +420 723 222 200 počas pracovnej doby E-shopu.

3. Kupujúci:

Kupujúci je ten, kto s nami ako predávajúcim uzatvára prostredníctvom webového rozhrania www.goldreserve.cz zmluvu, ktorou si kupuje niektorý z ponúkaných kusov tovaru. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ, podnikateľ (živnostník, obchodná spoločnosť alebo družstvo) alebo nepodnikateľská právnická osoba (napr. združenie). V prípade záujmu o kúpu tovaru od nás za účelom jeho ďalšieho predaja nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu: goldinvest@jadragold.cz. V prípade schválenia spolupráce vám následne zašleme prístupové údaje pre prihlásenie do veľkoobchodnej sekcie vrátane zobrazenia veľkoobchodných cien. Pre prípady nákupu tovaru za účelom ďalšieho predaja sa tieto VOP neuplatňujú, pokiaľ sa medzi nami výslovne nedohodlo inak.

4. Spotrebiteľ:

Spotrebiteľ je zákonom definovaný ako fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Ak ste fyzická osoba a v objednávke uvediete svoje IČO, vyhlasujete, že Zmluvu uzatvárate ako podnikateľ a nie ako spotrebiteľ. To má vplyv najmä na možnosť odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

5. Kúpna zmluva:

Kúpna zmluva sa uzatvára medzi nami ako Predávajúcim a vami ako Kupujúcim na predaj tovaru z E-shopu. Postup uzatvorenia zmluvy prostredníctvom webového rozhrania je podrobne popísaný v týchto VOP. Zmluva sa uzatvára v českom jazyku, archivuje sa v elektronickej podobe a NIE JE prístupná tretím osobám. Zmluvu tvorí Vaša objednávka (vyplnený objednávkový formulár na webovom rozhraní) a jej prijatie z našej strany a tieto VOP. To znamená, že ustanovenia týchto VOP sú súčasťou uzatvorenej Kúpnej zmluvy. Obsah zmluvy je určený aj popisom a informáciami o jednotlivých položkách tovaru na webovom rozhraní E-shopu. Ak sa v ďalšom texte používa pojem "Zmluva", rozumie sa tým Kúpna zmluva.

6. Zmluva uzatvorená na diaľku:

Ide o Zmluvu, ktorá sa uzatvára DIAĽKOVÝMI KOMUNIKAČNÝMI PROSTRIEDKAMI, t. j. uzatvára sa bez nutnosti osobného stretnutia, keďže na jej uzatvorenie využívame webové rozhranie. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie a prípadné telefonické hovory) znášate vy ako Kupujúci a nelíšia sa od bežnej sadzby účtovanej vaším operátorom alebo poskytovateľom internetových služieb. Odoslaním objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

7. Spotrebiteľská zmluva:

Ide o Zmluvu, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako Kupujúci. V mnohých prípadoch má spotrebiteľ výhodnejšie postavenie ako ostatní kupujúci. Ak sa nejaké právo vzťahuje len na spotrebiteľa, je to výslovne uvedené v týchto VOP (t. j. "spotrebiteľ" namiesto "kupujúci").

8. Záväznosť VOP:

Na konci objednávkového formulára pred odoslaním objednávky vyjadríte súhlas s VOP zaškrtnutím príslušného políčka. VOP sa stávajú súčasťou kúpnej zmluvy a sú pre nás aj pre vás záväzné.

9. Platné právo: Toto sú platné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na kúpnu zmluvu a na vzťahy medzi nami vyplývajúce z tejto zmluvy. Ide najmä o zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "OZ") a v prípadoch, keď je Kupujúci spotrebiteľom, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Ak sa v tomto texte odkazuje na konkrétne paragrafy právnych predpisov, môžete si kliknutím na ne zobraziť priamo ich aktuálne znenie.

10. Vyššia moc:

Vyššou mocou sa rozumie:

- Prírodná katastrofa;

- Vojna, invázia, mobilizácia alebo embargo;

- štrajk, okupácia, blokáda, revolúcia, povstanie, vojenský prevrat alebo občianska vojna;

- rádioaktívna kontaminácia jadrovým palivom alebo inou podobnou látkou;

- teroristický útok;

- epidémia alebo pandémia choroby; nariadenie krízových alebo mimoriadnych opatrení vládou alebo ministerstvami Českej republiky, Parlamentom Českej republiky alebo inými orgánmi verejnej moci.

II. Objednávanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Objednávanie tovaru sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom webového rozhrania, t. j. vyplnením a odoslaním objednávkového formulára v E-shope. Výnimkou je prípad, keď máte možnosť vybrať si v E-shope rôzne gramáže, aby ste získali predstavu o cene tovaru, následne kontaktujte našich odborníkov telefonicky alebo navštívte našu kanceláriu, kde s vami podrobne preberieme vašu predstavu, oboznámime vás s možnými variantmi a spoločne vypracujeme objednávku. V tomto prípade sa objednávka ani uzatvorenie kúpnej zmluvy neuskutočňuje prostredníctvom E-shopu a platia ustanovenia týchto VOP o uzatvorení kúpnej zmluvy prostredníctvom webového rozhrania E-shopu ani ustanovenia článku V. VOP o odstúpení od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

2. Popis tovaru:

Všetky dôležité informácie o tovare nájdete priamo v E-shope. Jednotlivé položky sú tu zobrazené a po kliknutí na ne sa zobrazí podrobný popis, ďalšie fotografie tovaru, možné varianty. Ak to vyžaduje zákon alebo je to dôležité pre váš výber, pri každom tovare sú uvedené aj informácie o zložení výrobku. Pri výrobkoch je uvedené, či sú na sklade, prípadne v akom časovom období sú k dispozícii na objednanie a dodanie.

Prezentácia tovaru zobrazená na webovom rozhraní je informatívna. Ako predávajúci nie sme povinní uzavrieť zmluvu. Ustanovenie § 1732 ods. 2. Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

3. Objednávanie tovaru:

Objednávkový formulár sme už uviedli v úvode. Objednávanie sa vykonáva pridaním konkrétneho tovaru kliknutím naň v nákupnom košíku. Tlačidlo pridať do košíka sa nachádza pri každom tovare. Ak je na výber viacero možností, vyberiete konkrétnu možnosť. Keď máte v košíku všetky položky, ktoré chcete kúpiť, kliknutím prejdete na ďalšie kroky procesu objednávky. Týmto spôsobom vyplníte (alebo, ak ste prihlásení, môže to byť už predvyplnené) svoje meno, priezvisko alebo prípadne názov spoločnosti (firmy). Vaše meno, číslo objednávky, IČO, fakturačnú adresu a adresu dodania (ak sa líšia), e-mail (aby sme vám mohli zaslať potvrdenie objednávky a komunikovať s vami počas procesu objednávky), telefonický kontakt (aby vás mohol kontaktovať dopravca alebo v prípade našej vlastnej dopravy jeden z našich zamestnancov) a vyberiete spôsob platby a spôsob doručenia.

Pred odoslaním objednávky sa zobrazí celý objednávkový formulár a vy budete mať možnosť opätovne skontrolovať a zmeniť údaje zadané v objednávkovom formulári a v prípade potreby opraviť prípadné chyby alebo nezrovnalosti. Ak chcete odoslať objednávku, kliknite na tlačidlo objednávky pod objednávkou.

4. Potvrdenie prijatia objednávky, uzavretie kúpnej zmluvy:

O prijatí objednávky uskutočnenej odoslaním objednávkového formulára vás budeme informovať e-mailom zaslaným na vašu e-mailovú adresu vyplnenú pri zadávaní objednávky. Doručením tohto potvrdenia objednávky na vašu e-mailovú adresu je Zmluva uzatvorená. Potvrdzujúci e-mail obsahuje text týchto VOP a dodací list tovaru. Po prijatí platby je vaša platba potvrdená a na webovom rozhraní je vygenerovaná faktúra na stiahnutie.

5. Zrušenie objednávky, zmeny v uzatvorenej kúpnej zmluve:

Objednávku môžete zrušiť do okamihu potvrdenia jej prijatia z našej strany. Do uzavretia zmluvy môžete objednávku zrušiť e-mailom zaslaným na našu e-mailovú adresu uvedenú v článku I týchto VOP. Ak už bola Zmluva uzatvorená, akékoľvek zmeny uzatvorenej Zmluvy sú možné len na základe našej vzájomnej dohody alebo môžete od Zmluvy odstúpiť, ak to zákon alebo tieto VOP umožňujú.

Ako Predávajúci si vyhradzujeme právo neuzatvoriť Zmluvu, ak z dôvodu dlhodobého výpadku niektorého z našich subdodávateľov nie je možné tovar vyrobiť. Z rovnakých dôvodov sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy aj my (keďže by sme neboli schopní splniť vaše požiadavky), pričom odstúpenie od Zmluvy sa uskutočňuje zaslaním písomného odstúpenia od Zmluvy s uvedením dôvodov na váš e-mail a nadobúda účinnosť jeho doručením. Ak nastane situácia, že ste ako Kupujúci predtým zaplatili celú kúpnu cenu alebo jej časť, vrátime vám v tomto prípade prijatú platbu spôsobom, na ktorom sme sa s vami dohodli, alebo ak k dohode nedôjde, rovnakým spôsobom, akým ste platbu uskutočnili. Lehota na vrátenie prijatej platby závisí od zvoleného spôsobu platby, ale nesmie presiahnuť 14 dní od oznámenia o nemožnosti dodať tovar alebo účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

6. V prípade pochybností vás môžeme kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky, a ak nebudeme schopní overiť pravosť objednávky, nebudeme sa takouto objednávkou ďalej zaoberať.

7. Tovar si môžete v E-shope objednať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Expedícia sa uskutočňuje len v pracovných dňoch. Upozorňujeme, že výnimočne môže byť E-shop dočasne nedostupný z dôvodu nevyhnutnej údržby webovej stránky alebo z dôvodov, za ktoré nenesieme zodpovednosť, ako sú napríklad výpadky internetového pripojenia a pod.

8. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na vás ako kupujúceho, keď sú splnené obe nasledujúce podmienky - je zaplatená celá kúpna cena a tovar ste prevzali.

9. Užívateľský účet:

Ak sa zaregistrujete na webovom rozhraní, zriadime vám používateľský účet a na vami zadanú e-mailovú adresu vám okamžite zašleme prístupové údaje k používateľskému účtu. Zaväzujete sa zachovávať mlčanlivosť o prístupových údajoch a neumožniť tretím osobám ich použitie alebo zneužitie. Nezodpovedáme za žiadnu škodu, ktorá vám vznikne nedodržaním tejto povinnosti. Ako kupujúci sa tiež zaväzujete udržiavať údaje uvedené vo vašom používateľskom účte aktuálne a pravdivé. V prípade závažného porušenia vašich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo týchto VOP alebo ak svoj používateľský účet nepoužívate dlhšie ako 1 rok, sme oprávnení váš používateľský účet zneprístupniť alebo zrušiť. Nákup v e-shope je možné uskutočniť aj bez registrácie a vytvorenia používateľského účtu, môžete však stratiť prístup k niektorým výhodám, ktoré poskytujeme. Vo svojom používateľskom účte si môžete okrem iného prezerať históriu svojich objednávok a faktúr, sledovať spracovanie objednávky.

III. Cena tovaru a platobné podmienky

1. Cena tovaru:

Cena je uvedená priamo pri každom tovare v e-shope. Výsledné ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Cena sa aktualizuje každé dve minúty, takže v prípade pomalej objednávky sa cena môže znížiť alebo zvýšiť. K cene tovaru sa pripočítava poštovné a balné (podrobnosti nájdete v článku V. týchto VOP). Konečná vypočítaná cena uvedená v súhrne objednávky (t. j. pred kliknutím na tlačidlo objednávky) je už uvedená vrátane poštovného a balného.

2. Dohodnutá cena a chyby v uvedenej cene:

Dohodnutá cena je cena uvedená za tovar v čase odoslania vašej objednávky. Ak sa v E-shope vyskytne zjavná chyba v cene (tým sa rozumie najmä preklep, chyba pri zadávaní ceny) alebo podobná chyba v procese uzatvárania Zmluvy, nie sme povinní vám tovar za takúto zjavne nesprávnu cenu dodať, a to ani v prípade, že bola odoslaná informácia o prijatí objednávky. V prípade, že ste za takúto zjavne chybnú cenu už zaplatili, sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy a vrátiť zaplatenú sumu. Ak sa cena zmení v čase medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z našej strany, platí cena uvedená v E-shope v čase odoslania objednávky, ak sa medzi nami výslovne nedohodlo inak.

3. Dodanie tovaru až po jeho zaplatení:

Platba bankovým prevodom: Ak sa medzi nami výslovne nedohodneme inak, sme povinní dodať vám tovar až po úplnom zaplatení dohodnutej ceny.

Platba na dobierku - kreditnou kartou: Platba na dobierku alebo platba kartou nie je možná!

4. Možnosti úhrady kúpnej ceny:

- Bezhotovostný (klasický) bankový prevod na náš bankový účet č. 777222200/0100, IBAN: CZ0401000000000777222200 vedený v KB banke, a.s., alebo eurový účet vedený v KB banke, a.s. 123-8543470267/0100, IBAN CZ7301000001238543470267 BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX

Pokyny k platbe vo forme faktúry dostanete v e-maile potvrdzujúcom prijatie vašej objednávky. Pri platbe nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby sa platba mohla rýchlo spárovať a tovar mohol byť čo najskôr dodaný.

5. Splatnosť kúpnej ceny:

Kúpna cena je splatná ihneď po uzavretí zmluvy. Dátum splatnosti je uvedený na faktúre. Pri platbe online bankovým prevodom alebo kreditnou kartou je platba splatná v okamihu, keď dostanete potvrdenie o platbe z platobnej brány. V prípade platby klasickým bankovým prevodom je kúpna cena splatná v okamihu pripísania príslušnej sumy na náš bankový účet. Ustanovenie § 2119 ods. 1 nemeckého občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

Platba za tovar formou splátkového kalendára nie je možná.

Ak budeme za niektorý tovar požadovať platbu vopred, bude to uvedené priamo v popise v e-shope.

IV. Dodacie podmienky

1. Možnosti doručenia tovaru:

Tovar doručíme na dodaciu adresu uvedenú v objednávke dopravcom, ktorého si vyberiete z ponúkaných možností, alebo v prípade niektorých tovarov našou vlastnou dopravou. Ak si vyberiete doručenie tovaru prostredníctvom dopravcu, naša povinnosť doručiť tovar je splnená jeho odovzdaním dopravcovi, ktorého ste si vybrali pri objednávke.

Pri preberaní zásielky, zabalenej v bezpečnostnej obálke s doručenkou na meno zákazníka, vždy skontrolujte neporušenosť obalu; ak zistíte akékoľvek nedostatky, bezodkladne ich reklamujte u dopravcu a kontaktujte nás (podrobnosti nájdete nižšie v článku VI. o reklamácii). Odmietnutie zásielky s poškodeným obalom sa nepovažuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia zásielky. Naopak, ak potvrdíte prevzatie zásielky podpisom dodacieho listu alebo baliaceho listu dopravcu alebo podobného dokumentu, môžeme následnú reklamáciu z dôvodu poškodenia neporušenosti obalu zamietnuť, pokiaľ nepreukážete, že k takémuto poškodeniu skutočne došlo.

2. Dodacia lehota:

Dĺžka dodacej lehoty závisí od zvoleného spôsobu dopravy, zvoleného spôsobu platby a dostupnosti vybraného tovaru. Tovar, ktorý je na sklade, pripravíme na expedíciu bezodkladne po uhradení platby prostredníctvom platobného portálu alebo bežným bankovým prevodom na náš bankový účet (ďalej len "prijatie platby") a dodáme ho zvyčajne do 7 pracovných dní od prijatia platby.

Dodacia lehota tovaru, ktorý nie je na sklade alebo ktorý zabezpečíme podľa vašej objednávky, je do 14 pracovných dní od prijatia platby.

Informácie o odoslaní a predpokladanom čase dodania dostanete e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú vo vašej objednávke. V deň expedície vás bude kontaktovať vodič, a to prostredníctvom SMS na telefónne číslo zadané v objednávke.

Ak by sa stalo, že tovar nebude možné doručiť vo vyššie uvedenej lehote, budeme vás kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe, a ak sa nedohodneme na doručení v neskoršom termíne, môžete vy aj my odstúpiť od Zmluvy. Odstúpenie je potom účinné, keď je doručené druhej zmluvnej strane písomne poštou alebo e-mailom.

Ak je dôvodom nemožnosti dodať tovar vo vyššie uvedených lehotách vyššia moc, lehota dodania sa predlžuje o dobu trvania tejto prekážky, najviac však o 30 dní, ak sa výslovne nedohodneme inak. O výskyte prekážky spôsobenej vyššou mocou vás budeme informovať bezodkladne po tom, ako sa o nej dozvieme.

3. Náklady na dopravu (prepravné):

Výška prepravného závisí od vami zvoleného spôsobu doručenia a od vybraného tovaru. Náklady na balenie tovaru sú zahrnuté v cene prepravy.

4. Dôležité upozornenia týkajúce sa doručenia a prevzatia tovaru:

Pri príprave tovaru na odoslanie a doručenie nám vznikajú náklady. Preto ak si to po objednaní rozmyslíte a viete, že tovar už nechcete (pričom ako Spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od doručenia), oznámte nám to čo najskôr, aby sme tovar zbytočne neodosielali. Ak sa tak rozhodnete urobiť pred uzavretím zmluvy, stačí zaslať zrušenie objednávky na našu e-mailovú adresu uvedenú v článku I. ods. 1 VOP. Ak sa tak rozhodnete po uzavretí Zmluvy a najmä po tom, čo sme vás už informovali o odovzdaní tovaru dopravcovi, potom ak je možné podľa týchto VOP alebo zákona od Zmluvy odstúpiť, zašlite nám na našu e-mailovú adresu oznámenie o odstúpení od Zmluvy.

Ak len bezdôvodne odmietnete prevziať tovar od dopravcu alebo z našej vlastnej prepravy, naša povinnosť dodať tovar sa v takomto prípade nepovažuje za splnenú a ani za odstúpenie od Zmluvy z Vašej strany, t. j. nie sme automaticky povinní Vám vrátiť peniaze (aj keď ste Spotrebiteľ) za tovar, ktorý ste bez ďalšieho odmietli prevziať od dopravcu. V prípade, že odmietnete zásielku bezdôvodne prevziať, máme nárok na náhradu nákladov spojených s jej doručením a uskladnením, ako aj akýchkoľvek iných nákladov, ktoré nám vznikli v dôsledku vášho neprevzatia zásielky. V prípade, že tovar bezdôvodne odmietnete prevziať, máme tiež možnosť odstúpiť od zmluvy.

Ak by bolo z dôvodov na vašej strane potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo objednané, ste povinný uhradiť nám náklady na opakované dodanie alebo dodanie iným spôsobom, ak sa medzi nami výslovne nedohodne inak.

5. Vyhradzujeme si právo podrobnejšie upraviť Dodacie a prepravné podmienky v samostatnom dokumente.

V. Stanovenie ceny

1. Fixácia ceny sa vykonáva až po uzatvorení a odoslaní objednávky drahého kovu, kedy s touto cenou nebudete hýbať Fixácia sa vykonáva v čase od 9:00 do 16:00. Cena je záväzná a nie je možné s ňou špekulovať v prípade pohybu smerom nadol. 2. V prípade vytvorenia objednávky mimo pracovnej doby e-shopu môže byť cena upravená podľa aktuálnych výkyvov na burze LBMA vo vzťahu ku kurzu CZK/EUR.

V prípade, že dôjde z našej strany k úplne zjavnej technickej chybe v cene tovaru na webovom rozhraní alebo v procese objednávania, nie sme povinní Vám tovar za túto zjavne chybnú cenu dodať z dôvodu zjavnej zákonnosti nášho právneho úkonu podľa § 552 Občianskeho zákonníka alebo z dôvodu omylu podľa § 571 Občianskeho zákonníka.

V takom prípade objednávku zrušíme a celú zaplatenú sumu vám vrátime na váš účet.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Prípady, kedy môžete ako Spotrebiteľ odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu:

Spotrebiteľ má vo všeobecnosti právo odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa Občianskeho zákonníka. Ak si Kupujúci objednal viac druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, 14-dňová lehota plynie odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Ak je predmetom Zmluvy pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru, 14-dňová lehota plynie odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

Upozorňujeme, že podľa § 1837 Občianskeho zákonníka Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy:

- špekulatívny dôvod pohybu cien.

V tomto prípade nemôže Spotrebiteľ ani iný Kupujúci odstúpiť od Zmluvy.

2. Postup pri odstúpení od Zmluvy bez uvedenia dôvodu:

Ak sú splnené podmienky pre možnosť odstúpenia od Zmluvy, je potrebné zaslať odstúpenie od Zmluvy e-mailom na adresu goldinvest@jadragold.cz alebo poštou na našu adresu uvedenú v článku I v 14-dňovej lehote uvedenej v tomto článku 1. VOP. Odstúpenie od Zmluvy môžete napísať aj neformálne (musí z neho však byť zrejmé, od ktorej Zmluvy odstupujete, resp. ktorého tovaru sa týka, ak sa netýka všetkého zakúpeného tovaru)

Zároveň nám musíte najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy odovzdať alebo zaslať späť tovar, ktorý ste od nás na základe Zmluvy obdržali a ktorého sa odstúpenie od Zmluvy týka, na adresu uvedenú v článku I. VOP. Pri zasielaní tovaru zvoľte doporučenú zásielku, ale nezasielajte tovar na dobierku. Náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Tovar zašlite nepoškodený a nenosený, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva, ktoré ste od nás dostali spolu s tovarom, a ak je to možné, v pôvodnom obale. Odporúčame, aby ste tovar poistili.

Priložte kópiu dokladu o zaplatení, faktúru alebo dodací list alebo iný doklad alebo dôkaz, ktorý preukazuje, že tovar bol u nás zakúpený v priebehu 14 dní pred zrušením objednávky. Týmto sa celá záležitosť výrazne urýchli. Samotné nepredloženie týchto dokumentov však nebráni spracovaniu vášho odstúpenia od zmluvy. Ak ste tieto informácie ešte nezaslali v samostatnom oznámení o odstúpení od zmluvy (napr. vyplnením vzorového formulára), uveďte aj údaj o tom, aký spôsob vrátenia peňazí si želáte, ak si neželáte vrátiť peniaze rovnakým spôsobom, akým ste ich zaplatili.

3. Vrátenie peňazí:

Najneskôr do 30 dní od odstúpenia od Zmluvy podľa odseku 2 tohto článku vám vrátime peniaze, ktoré sme od vás prijali ako platbu za Tovar, vrátane nákladov na dopravu a akýchkoľvek iných nákladov zaplatených v súvislosti s dodaním Tovaru. Ak ste si však pri objednávaní Tovaru nevybrali najlacnejší spôsob doručenia, vrátime vám sumu zodpovedajúcu najlacnejšiemu spôsobu doručenia, ktorý vám bol ponúknutý v súlade so zákonom.

Nie sme však povinní vrátiť vám peniaze skôr, ako nám tovar odovzdáte... Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým ste nám zaplatili (t. j. bankovým prevodom), pokiaľ sa nedohodnete na inom spôsobe platby, ktorý pre vás nebude znamenať žiadne ďalšie náklady. Upozorňujeme, že ak sa nám tovar vráti poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, máme nárok na náhradu takto vzniknutej škody a máme právo jednostranne započítať tento nárok s vaším nárokom na vrátenie kúpnej ceny, pričom v takom prípade by sme vám vrátili len rozdiel medzi kúpnou cenou (vrátane nákladov na dopravu) a sumou zodpovedajúcou spôsobenej škode. Chceli by sme len pripomenúť, že inštitút odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu slúži ako alternatíva k prehliadke tovaru v "kamennej predajni". To znamená, aby ste mali možnosť zistiť, či ste si objednali tovar, ktorý ste chceli, zistiť jeho funkčnosť a vlastnosti. Neslúži na používanie tovaru a zníženie jeho hodnoty. Ak to nedodržíte a hodnota tovaru sa zníži, sme oprávnení odpočítať pomernú časť kúpnej ceny z celkovej sumy, ktorú ste zaplatili pri kúpe tovaru, a vrátiť vám len rozdiel.

4. Nedodržanie podmienok pre odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu:

Ak v konkrétnom prípade Kupujúci odstúpi od Zmluvy s odkazom na možnosť odstúpenia od Zmluvy bez udania dôvodu, ale nie je splnená niektorá z podmienok (napr. od Zmluvy nie je možné odstúpiť od tovaru podľa § 1837 Občianskeho zákonníka alebo je odstúpenie od Zmluvy uskutočnené neskôr ako v 14-dňovej lehote), budeme Kupujúceho o tejto nemožnosti bezodkladne informovať. V takom prípade nemôžeme Kupujúcemu vrátiť peniaze. Na druhej strane vrátime Kupujúcemu tovar zaslaný v rámci odstúpenia od zmluvy na adresu dodania. Upozorňujeme, že ak sa vás takáto situácia týka a vrátený tovar neprevezmete späť, ponecháme ho v našom sklade po dobu jedného mesiaca od neúspešného pokusu o doručenie. Počas tejto doby si budete môcť tovar vyzdvihnúť na vlastné náklady. Ak tak neurobíte, tovar (ak je to možné) bez ďalšieho upozornenia predáme a zašleme vám výťažok z predaja znížený o náklady. Ak predaj nebude možný, namiesto predaja tovar zlikvidujeme.

5. V prípade, že celú cenu nezaplatíte ani do 3 dní po jej splatnosti, zmluva sa po uplynutí tejto lehoty ruší. V prípade, že sme od vás predtým prijali čiastočnú platbu kúpnej ceny, vrátime vám ju do 14 dní od zrušenia zmluvy, ak sa medzi nami výslovne nedohodlo inak.

Vy ako Kupujúci aj my ako Predávajúci sme ďalej oprávnení odstúpiť od Zmluvy v prípadoch stanovených zákonom alebo uvedených v týchto VOP.

6. Vrátenie darčeka poskytnutého spolu so zaplatenou objednávkou:

V prípade, že Vám bol spolu s Tovarom poskytnutý darček, je darčeková zmluva medzi nami uzatvorená s podmienkou, že ak od Zmluvy odstúpite bez uvedenia dôvodu, darčeková zmluva stráca platnosť a Vy ste povinný nám poskytnutý darček vrátiť do 5 dní od odstúpenia od Zmluvy.

VII. Práva z vadného plnenia, reklamačný poriadok

1. Dôležité časti, podľa ktorých je potrebné postupovať v prípade reklamácie:

Práva z vadného plnenia sa riadia platnými zákonmi a predpismi, najmä § 1914 až 1925, 2099 až 2112 a v prípade spotrebiteľov § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka. Práva zo záruky sa riadia najmä ustanoveniami § 2113 až 2117 nemeckého občianskeho zákonníka a pre Spotrebiteľa § 2161 až 2164 nemeckého občianskeho zákonníka.

2. Vady, za ktoré zodpovedáme:

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Ak ste Spotrebiteľ, potom ak sa vada prejaví v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Spotrebiteľovi zodpovedáme aj vtedy, ak sa vady neprejavia v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na tovare uvedené inak. Ak nie ste Spotrebiteľ, zodpovedáme vám len za vady, ktoré má tovar pri prevzatí. Upozorňujeme, že farba dodaného tovaru sa môže mierne líšiť od farby alebo štruktúry materiálu, ako sa zobrazuje na monitore počítača, tabletu alebo mobilného telefónu, a to z dôvodu rozdielneho rozlíšenia monitorov. Takáto drobná odchýlka preto nie je dôvodom na reklamáciu.

3. Aké nároky môžete uplatniť v prípade vady tovaru?

A. Ak ste spotrebiteľ:

- Ak je vada odstrániteľná a ak nie je neprimeraná (t. j. najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu) ⇒ nárok na bezplatné odstránenie vady.

- Ak je vada odstrániteľná, ale vyskytuje sa opakovane aj po oprave, alebo ak ide o viacero vád a tovar nemožno z tohto dôvodu riadne užívať ⇒ máte právo na dodanie novej veci (alebo novej súčasti, ak sa vada týka len súčasti veci) alebo môžete odstúpiť od Zmluvy. Ak nevyužijete ani jedno z týchto práv alebo ak by bolo vzhľadom na povahu a rozsah vady odstúpenie od Zmluvy alebo dodanie novej veci neprimerané (t. j. ak vada nie je podstatným porušením Zmluvy), môžete požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

- Ak je vada neodstrániteľná a predstavuje podstatné porušenie Zmluvy ⇒ máte právo na dodanie novej veci alebo môžete od Zmluvy odstúpiť. Ak si neželáte uplatniť ani jedno z týchto práv, máte právo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy máte právo na zľavu z kúpnej ceny.

- Ak nie je možné namiesto pôvodnej vadnej veci dodať novú vec alebo ak sme v primeranej lehote nezjednali nápravu alebo ak by vám zjednanie nápravy spôsobilo značné ťažkosti ⇒ máte tiež právo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Výber nároku nám musíte oznámiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady.

B. Ak nie ste spotrebiteľom:

Ak je vada tovaru podstatným porušením Zmluvy (t. j. ak by ste o vade vedeli vopred, tovar by ste vôbec nechceli kúpiť), môžete si vybrať z nasledujúcich tvrdení:

- odstránenie závady opravou,

- dodanie nového predmetu bez vád,

- primeraná zľava z kúpnej ceny,

- odstúpenie od zmluvy.

Výber nároku nám musíte oznámiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady, inak máte práva len ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. Výnimkou sú situácie, keď požadujete odstránenie vady a my sme ju v primeranej lehote neodstránili alebo sme vám rovno oznámili, že vadu neodstránime. V takýchto prípadoch môžete namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od Zmluvy. Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, môžete si vybrať medzi týmito nárokmi

- Odstránenie vady opravou alebo výmenou obalu.

- Primeraná zľava z kúpnej ceny.

Ak sa rozhodnete pre odstránenie vady a my tak neurobíme včas alebo odmietneme vadu odstrániť, môžete si uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od Zmluvy.

Upozorňujeme, že podľa Občianskeho zákonníka nie je možné zmeniť vami zvolený nárok bez nášho súhlasu.

4. Kedy Kupujúcemu (aj keď je Spotrebiteľom) nevznikajú práva z vadného plnenia?

Nemáte nárok na práva z vadného plnenia:

- ak by ste pred prevzatím tovaru vedeli, že tovar je vadný, alebo ak ste vadu spôsobili,

- ak bola vada spôsobená nesprávnym používaním,

- v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu, ak ide o vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

- opotrebenie spôsobené bežným používaním

- v prípade použitej veci vada zodpovedajúca miere používania alebo opotrebenia, ktorú mala vec v čase, keď ste ju prevzali,

- ak to vyplýva z povahy veci (typicky tovar, ktorý už Kupujúci použil na jednorazové použitie),

- ak je reklamácia uplatnená oneskorene.

5. Uplatnenie reklamácie:

Reklamáciu musíte u nás uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady. Ak vadu uplatníte v reklamačnej lehote, ale neskôr, ako ste ju mohli zistiť (typicky ak reklamujete vadu, ktorá je ľahko zistiteľná bezprostredne po dodaní až ku koncu reklamačnej lehoty), môžete stratiť možnosť voľby medzi nárokmi na vybavenie reklamácie alebo v prípade súdneho sporu súd nemusí nárok uznať, ak namietame oneskorenú reklamáciu.

O reklamácii nás môžete vopred informovať aj e-mailom alebo priamo vyplnením reklamačného protokolu na webovom rozhraní. Reklamáciu môžete podať e-mailom buď "voľne", alebo vyplnením reklamačného protokolu, podľa toho, čo vám viac vyhovuje. Uvítame, ak k reklamácii priložíte aj faktúru alebo iný doklad o kúpe, vždy s popisom reklamovanej vady a návrhom riešenia reklamácie (uplatnenej reklamácie). Vždy priložte fotodokumentáciu drahého kovu, vyhotovenú zo všetkých strán, fotografiu a obal, v ktorom bol drahý kov zaslaný. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, ak sa výslovne nedohodneme inak. O reklamácii a jej vybavení vám vydáme písomné potvrdenie. Ak tovar na základe vašej objednávky doručuje dopravca, žiadame vás, aby ste si zásielku skontrolovali za prítomnosti dopravcu a v prípade zistenia poškodenia zásielky uplatnili reklamáciu priamo u dopravcu. Dopravca následne spíše s adresátom protokol o zistenej závade a zásielka bude doručená späť odosielateľovi. Ako kupujúci ste oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v súlade so Zmluvou, napr. z dôvodu neúplnosti alebo poškodenia zásielky. Ak takúto poškodenú zásielku od dopravcu prevezmete, musíte poškodenie opísať v odovzdávacom protokole dopravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu Goldinvest@jadragold.cz, s dopravcom spísať škodový protokol a bez zbytočného odkladu nám ho zaslať e-mailom alebo poštou. Dodatočná reklamácia nekompletnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nám dáva možnosť preukázať, že nedošlo k porušeniu zmluvy.

Reklamovaný tovar neposielajte späť pred uplatnením reklamácie. Počkajte, kým sa s vami skontaktujeme a dohodneme sa, či je vôbec potrebné zaslať tovar späť. V konkrétnom prípade môže byť reklamácia vyriešená na základe zaslanej fotodokumentácie alebo videodokumentácie, najmä v prípade drobnej vady, ktorá by sa vyriešila poskytnutím zľavy. Ak je pre posúdenie reklamácie potrebná osobná obhliadka tovaru z našej strany, dohodneme sa, či tovar zašlete späť sami, alebo v prípade potreby zabezpečíme alebo prídeme obhliadku tovaru priamo k vám. Ak navrhneme zaslanie tovaru späť, poskytneme vám aj informácie o vhodnom obale na prepravu a vhodnom dopravcovi.

VIII. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

1. Ak máte sťažnosť týkajúcu sa Zmluvy, jej plnenia alebo našej činnosti, kontaktujte nás na e-mailovej adrese Goldinvest@jadragold.cz.

2. Podnikáme na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dozor nad dodržiavaním predpisov na ochranu spotrebiteľa vykonáva Česká obchodná inšpekcia. Dozor nad dodržiavaním predpisov o ochrane osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Na tieto orgány sa môžete obrátiť aj so svojimi sťažnosťami.

3. Ak dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na mimosúdne riešenie sporu. Subjektom mimosúdneho riešenia sporov je Česká obchodná inšpekcia podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Všetky podrobnosti o mimosúdnom urovnaní sú dostupné na internetovej stránke Českej obchodnej inšpekcie www.coi.cz. Spotrebiteľ môže využiť aj platformu pre riešenie sporov online zriadenú Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Záver

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúcich zo Zmluvy.

2. Ochrana osobných údajov je riešená v samostatnom dokumente.

3. Upozorňujeme, že sme oprávnení jednostranne meniť tieto VOP, pre Kupujúceho je však vždy platné znenie obchodných podmienok platné v čase objednávky. Toto znenie VOP je v textovej podobe vo formáte pdf priložené aj k e-mailu potvrdzujúcemu prijatie objednávky.

4. Tieto VOP sú účinné od 1. júla 2023.

Prajeme vám príjemný nákup,

Tím spoločnosti Gold Reserve

close Nákupný košík